prawo gospodarcze kancelaria

Kredyty frankowe – kancelaria Gdańsk

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw dotyczących tzw. kredytów frankowych w Gdańsku i innych miastach w całej Polsce. Występuję w imieniu klientów z roszczeniem o unieważnienie umowy frankowej w związku z abuzywnością jej zapisów, a także sprzecznością z ustawą prawo bankowe, z zasadami współżycia społecznego i z naturą stosunku zobowiązaniowego. Na rozprawach sądowych reprezentuję klientów osobiście, oferując zawsze fachową i profesjonalną pomoc oraz wsparcie podczas przesłuchania przed sądem. Moje usługi obejmują między innymi:

 • wszechstronną analizę postanowień umowy kredytu frankowego i dostosowanie optymalnej strategii do zapisów tejże umowy,
 • reprezentację klienta w postępowaniu reklamacyjnym,
 • sporządzanie pozwów o ustalenie nieważności (ewentualnie o odfrankowienie) umowy kredytu, z wykazaniem abuzywności klauzul zawartych w umowach frankowiczów i innych wad prawnych umowy,
 • prowadzenie spraw frankowych kompleksowo, od wezwania do zapłaty poprzez pozew aż po uzyskanie prawomocnego wyroku i jego realizację,
 • wsparcie prawne klienta w zakresie realizacji wyroku unieważniającego umowę kredytu frankowego, w tym ostateczne rozliczenie się z bankiem oraz wykreślenie hipoteki,
 • reprezentacja frankowicza na rozprawach przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja klientów w sprawach, gdy to oni są pozywani przez bank,
 • doradztwo prawne w zakresie mediacji i rozmów ugodowych z bankiem,
 • reprezentacja klientów przez Sądem Najwyższym na skutek skargi kasacyjnej banku lub frankowicza.

Kancelaria posiada liczne sukcesy w sporach dotyczących kredytów frankowych w postaci wielu prawomocnych wyroków ustalających nieważność umowy kredytu i zasądzających zwrot od banku wszystkich uiszczonych przez frankowicza rat kredytowych. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy adwokata w sprawie odszkodowań, również zapraszam do kontaktu.

W celu uzyskania pomocy prawnej w powyższym zakresie uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub przesłanie na adres mailowy skanu umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami do niej. Kolejnym krokiem jest analiza przesłanej dokumentacji oraz spotkanie z klientem w celu omówienia strategii procesowej oraz indywidualnych warunków współpracy. Wobec postępującej cyfryzacji postępowań sądowych i możliwości zdalnego kontaktu z Klientem, z moich usług skorzystać mogą nie tylko osoby z Gdańska, ale również z innych lokalizacji na terenie całej Polski.

Sprawy dotyczące kredytów frankowych są złożone i niejednoznaczne z kilku powodów. Przede wszystkim kredyty te były udzielane w oparciu o umowy zawierające różnorodne klauzule oraz warunki. Wiele z nich było niekorzystnych dla klientów, co doprowadziło do licznych sporów sądowych. Ponadto wartość franka szwajcarskiego względem złotego uległa znacznemu wzrostowi, co spowodowało, że raty kredytów stały się dla wielu osób zbyt wysokie. Kolejnym czynnikiem wpływającym na skomplikowanie spraw frankowych jest fakt, że polskie prawo nie przewiduje jasnych rozwiązań dla tego rodzaju problemów. W związku z tym każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, co wymaga analizy konkretnej sytuacji oraz dogłębnej znajomości przepisów.

Kontakt z moją kancelarią w Gdańsku w sprawie kredytu frankowego może być zasadny w kilku sytuacjach. Warto skonsultować się z adwokatem, jeśli istnieje podejrzenie, że umowa kredytowa zawiera niekorzystne lub niezgodne z prawem klauzule. Adwokat może pomóc w ocenie sytuacji oraz udzielić informacji, jakie są możliwości dochodzenia praw. Kancelaria udziela również wsparcia, gdy bank odmawia renegocjacji warunków kredytu lub żąda niewspółmiernie wysokich opłat za zmianę warunków umowy. Jako adwokat pomagam w negocjacjach z bankiem oraz reprezentuję klienta w ewentualnym postępowaniu sądowym. Kolejną przesłanką do kontaktu z prawnikiem może być sytuacja, gdy bank wystąpił z roszczeniem o zapłatę niespłaconego kredytu. W takim przypadku warto zbadać, czy roszczenie jest zasadne oraz jakie są możliwości obrony przed powództwem lub egzekucją.

Decydując się na podjęcie działań prawnych w sprawie kredytu we frankach, warto zastanowić się nad dwiema głównymi opcjami – ugodą i procesem sądowym. Wybór odpowiedniej strategii będzie zależał od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz od jego celów. Ugoda z bankiem może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą uniknąć długotrwałego i stresującego procesu sądowego. W takim przypadku mogę negocjować dla Państwa warunki ugody z bankiem, dążąc do uzyskania jak najlepszych warunków. Ugoda może obejmować różne ustępstwa ze strony banku, takie jak obniżenie marży kredytowej, zmiana waluty kredytu na złote czy częściowe umorzenie długu.

Na proces sądowy decydują się głównie osoby, które uważają, że bank naruszył ich prawa i chcą dochodzić sprawiedliwości przed sądem. W takim przypadku występuję z powództwem przeciwko bankowi, domagając się unieważnienia umowy kredytowej lub zmiany jej warunków na korzyść klienta. Proces sądowy może być długotrwały, ale jeśli dojdzie do wygranej, frankowicz może liczyć na znaczne korzyści finansowe.

Podejmując działania prawne względem kredytu we frankach, można spodziewać się kilku potencjalnych korzyści. Przede wszystkim istnieje szansa uniknięcia dalszych strat finansowych wynikających z niekorzystnych warunków umowy kredytowej. W przypadku ugody z bankiem możliwe jest uzyskanie lepszych warunków spłaty kredytu, co pozwoli na zmniejszenie miesięcznych rat i odciążenie domowego budżetu lub nawet całkowite umorzenie pozostałego do spłaty zadłużenia. W przypadku wygranej w procesie sądowym frankowicz może uzyskać unieważnienie umowy kredytowej lub zmianę jej warunków na korzystniejsze. Kredytobiorca może odzyskać część lub całość kosztów poniesionych w związku z kredytem i uwolnić się od zobowiązania wobec banku na przyszłość.

Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i nie ma gwarancji sukcesu. Dlatego tak ważne jest skonsultowanie swojej sytuacji z doświadczonym adwokatem, który pomoże ocenić szanse na powodzenie oraz doradzi, jakie działania będą najodpowiedniejsze w danym przypadku.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Adam Nowak

radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej spółek

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna Krajewska

adwokat

Specjalizuje się w prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i rejestrowania znaków towarowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…